Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce

CEL KURSU
Celem kształcenia na kursie jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań w działach kadrowych i płacowych przedsiębiorstw.

UCZESTNICY KURSU
Słuchaczami kursu mogą być osoby
1. posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
2. uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
3. rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM NAUCZANIA
1.    Prawo Pracy
2.    Dokumentacja kadrowo - płacowa
3.    Czas pracy i jego ewidencja
4.    Umowy cywilno prawne – cechy i zasady ich rozliczania
5.    Wynagrodzenie za pracę
6.    Podróże służbowe i inne poza płacowe świadczenia pracownicze
7.    Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS
8.    Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
9.    Podatek dochodowy od osób fizycznych
10. Program Płatnik
11. PFRON

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
1.nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
2. umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
3. umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
4. sporządzaniu listy płac,
5. umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
6. umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
7. umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych i zdanie egzaminu pisemnego.
Uczestnik, który uzyska na egzaminie z każdego bloku programowego co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wydane przez Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych.

WYKŁADOWCY
Wykładowcami są specjaliści w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i rachunkowości.

MIEJSCE ZAJĘĆ:
Myszków, ul. Partyzantów 4

CZAS TRWANIA KURSU:
Czas trwania kursu wynosi 64 godziny lekcyjne.

CENA KURSU – 1100 zł

Organizator kursu zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w przypadku braku wymaganej minimalnej ilości uczestników, tj. 6 osób.

CENA ZAWIERA:

1. autorskie materiały szkoleniowe;
2. zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych,
3. poczęstunek w czasie trwania zajęć kawa, herbata, ciastka,
4. egzamin.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
W przypadku odwołania kursu uczestnikom, którzy dokonali płatności za kurs, wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 3 roboczych dni, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe.

 

PROSZĘ O UWAŻNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM !!!


DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię i Nazwisko

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

Adres  poczty elektronicznej (e-mail)

 

Nazwa i wybrany termin kursu

 

DANE DO FAKTURY

Nazwa Przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko)

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 

adres

 

NIP

 

Tel. kontaktowy

 

Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
Upoważniam Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie informuję, iż kwota za kurs zostanie wpłacona
w pierwszym dniu kursu lub przelana na konto Europejskiego Ośrodka Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.:
Bank Zachodni WBK S.A./O. Dąbrowa Górnicza nr 83 1090 2008 0000 0001 2135 4718
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nieobecność na szkoleniu nie powoduje roszczeń zwrotu wpłaconej sumy.

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ulicy Partyzantów 4

 1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem
  z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
 2. Organizatorem szkolenia i kursu jest firma Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie (42-300), przy ul. Partyzantów 4 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
  Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000463414.
 3. Opłata za udział w szkoleniu lub kursie powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora o numerze  83 1090 2008 0000 0001 2135 4718 najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie
  w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa
  z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  (tj. Dz. U. 2012.12.25)
 5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu i kursie została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.
 6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora, tj. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 4 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia bądź kursu. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu i nie wniósł opłaty za szkolenie lub kurs wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.