Kursy na certyfikat kompetencji zawowodych

Kurs na „CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”
DLA PRZEWOŹNIK
Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu państwowego organizowanego przez INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO.

Nasza oferta skierowana jest do osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego:

1. przewóz osób,

2. przewóz rzeczy.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Jest to  dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 2012, poz. 96) do naszego systemu prawnego zostało wprowadzone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE określające następujące warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

WYMOGI DLA PRZEWOŹNIKÓW I SPEDYTORÓW.
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 204, poz. 2088 z poźn. zm.) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym (od 1 lipca 2006r. dotyczy również spedytorów).

Jeżeli przewoźnik/spedytor nie uzyska licencji - nie może pracować w zawodzie !

W międzynarodowym przewozie osób i rzeczy licencje wydaje Minister Infrastruktury. W przewozach krajowych licencje wydaje Starostwo Powiatowe.

 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH?

Jednym z podstawowych warunków uzyskania licencji na transport drogowy jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.
Można go uzyskać posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed komisją państwową z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
Zakres wiedzy potrzebny do zdania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych jest rozległy i obejmuje:

W przewozach krajowych:
1. prawo cywilne,
2.  prawo handlowe,
3.   prawo pracy i zagadnienia socjalne,
4.  prawo finansowe,
5.  organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem ,
6.  dostęp do zawodu przewoźnika i rynku transportu drogowego,
7.  bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu.

W przewozach międzynarodowych wymagany zakres wiedzy dodatkowo obejmuje:

 

1. konwencje i umowy międzynarodowe (AETR, CMR, ADR, ATP, Konwencja Bazylejska, INTERBUS),
2.  umowy bilateralne,
3.  organizacje i instytucje międzynarodowe,
4.  przewozy zwierząt,
5.  przewozy kabotażowe,
6.   dokumentacja i procedury celne.

 

FORMY REALIZACJI KURSU NA „CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”:
Kurs składa się z części:
1. teoretycznej (wykłady);
2. praktycznej (testy i zadania problemowe).

CZAS TRWANIA KURSU:

 

Kurs obejmuje 48 godz. zajęć lekcyjnych. Standardowo organizujemy je w ciągu 6 dni po 8 godz. lekcyjnych każdy. Jest to optymalny czas pozwalający na omówienie programu i właściwe przygotowanie się do egzaminu.

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI 900 zł.

 

W CENĘ WLICZONE SĄ SZKOLENIA:

1. Materiały szkoleniowe.
2. Przykładowe testy, które wspólnie rozwiązujemy na kursie.
3. Poczęstunek – kawa, herbata, woda, ciastka.
4. Kompleksową obsługę związaną ze złożeniem i wysłaniem wniosku o przystąpienie do egzaminu i wydanie certyfikatu kompetencji, zawodowych do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

CENA KURSU NIE ZAWIERA OPŁATY ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W PRZEPROWADZANY PRZEZ ITS.

 

ZAPISY NA SZKOLENIE:

1. Wypełnić druk zgłoszenia.
2. Wypełniony i podpisany przez kandydata druk zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wypełniony i podpisany druk złożyć w biurze EOS w Myszkowie przy ul. Partyzantów 4 (Biurowiec byłej MFNE).

 

PROSZĘ O UWAŻNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM !!!


DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię i Nazwisko

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

Adres  poczty elektronicznej (e-mail)

 

Nazwa i wybrany termin kursu

 

DANE DO FAKTURY

Nazwa Przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko)

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 

adres

 

NIP

 

Tel. kontaktowy

 

Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
Upoważniam Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie informuję, iż kwota za kurs zostanie wpłacona
w pierwszym dniu kursu lub przelana na konto Europejskiego Ośrodka Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.:
Bank Zachodni WBK S.A./O. Dąbrowa Górnicza nr 83 1090 2008 0000 0001 2135 4718
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nieobecność na szkoleniu nie powoduje roszczeń zwrotu wpłaconej sumy.

 

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ulicy Partyzantów 4

 1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem
  z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
 2. Organizatorem szkolenia i kursu jest firma Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie (42-300), przy ul. Partyzantów 4 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
  Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000463414.
 3. Opłata za udział w szkoleniu lub kursie powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora o numerze  83 1090 2008 0000 0001 2135 4718 najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie
  w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa
  z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  (tj. Dz. U. 2012.12.25)
 5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu i kursie została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.
 6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora, tj. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 4 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia bądź kursu. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu i nie wniósł opłaty za szkolenie lub kurs wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.

.

Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.