Kursy na podesty ruchome

Kurs na podesty ruchome
Prowadzimy kurs na podesty ruchome, który przeznaczony jest dla osób, które chcą otrzymać uprawnienia UDT. Coraz częściej używane są podesty ruchome na budowach oraz przy pracach montażowych, dlatego szkolenia te są niezbędne do tego, aby móc je obsługiwać profesjonalnie.
Podest ruchomy (zwyżki) Kat. IP i IIP– urządzenie dźwigowe zakończone koszem lub platformą koszową służące do podnoszenia osób i materiałów w czasie prac budowlanych lub montażowych na wysokościach. Podesty ruchome można podzielić, ze względu na sposób podnoszenia na:

 • masztowe,
 • nożycowe,
 • przegubowe,
 • teleskopowe,
 • przegubowo-teleskopowe

ze względu na sposób pracy na:

 • stacjonarne,
 • samojezdne,
 • przewoźne,
 • montowane na podwoziu samochodów ciężarowych i dostawczych.

Oferta
Kursy obejmują szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktykę. Każde szkolenie na podesty ruchome jest podzielony na działy, które włączają szczegółowe informacje na temat stanowiska roboczego i przepisów BHP oraz przepisów dozoru technicznego, budowy, konserwacji i obsługi urządzenia. Kurs jest prowadzony zgodnie z programem UDT.

Rodzaje uprawnień
Prowadzone przez nas szkolenia pomagają w zdobyciu następujących uprawnień UDT:

 • Kat. IP: wszystkie powyższe typy podestów ruchomych
 • Kat. IIP: podesty ruchome wiszące - platformy wiszące

Zastosowanie
Podesty ruchome zaliczane są do kategorii urządzeń dźwignicowych. Są one przeznaczone do podnoszenia materiałów oraz osób na daną wysokość przy użyciu platformy albo gondoli, które zawieszone są na cięgniku albo podnoszone są na dźwigniku. Podesty dzielimy na stacjonarne (znajdujące się w jednym punkcie) oraz samobieżne (poruszające się, na przykład przyczepione do samochodu). Wszystkie typy urządzeń podlegają dozorowi technicznemu.
Urządzenie podest ruchomy wykorzystuje się przede wszystkim podczas prac budowlanych, prac wykończeniowych, instalacyjnych, dekoratorskich na wysokościach. Także znajdują zastosowanie w branży reklamowej, przy pracach czystościowych oraz wielu innych dziedzinach, gdy potrzebne jest wzniesienie pracownika, wyposażenia bądź materiału na daną wysokość. W użyciu są różne podesty ruchome, uprawnienia są potrzebne na każdy typ urządzenia.

Czas trwania kursu

 • liczba godzin teoretycznych: 25 godzin
 • liczba godzin praktycznych: 10 godzin

(godziny lekcyjne, 1 godz. zajęć = 45min.)

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

FORMY REALIZACJI SZKOLENIA: 
Szkolenia realizowane będą:
1. metodą wykładów
2. metodą zajęć praktycznych
Na wykładach będą wykorzystywane:

 • filmy instruktażowe,
 • plansze,
 • tablice,
 • folie,
 • prezentacje multimedialne,

ZAPISY NA SZKOLENIE:
1. Wypełnić druk zgłoszenia.
2. Wypełniony i podpisany przez kandydata druk zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Wypełniony i podpisany druk złożyć w biurze EOS w Myszków, Ul. Partyzantów 4 (Biurowiec byłej MFNE).


PROSZĘ O UWAŻNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM !!!


DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię i Nazwisko

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

Adres  poczty elektronicznej (e-mail)

 

Nazwa i wybrany termin kursu

 

DANE DO FAKTURY

Nazwa Przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko)

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 

adres

 

NIP

 

Tel. kontaktowy

 

Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
Upoważniam Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie informuję, iż kwota za kurs zostanie wpłacona
w pierwszym dniu kursu lub przelana na konto Europejskiego Ośrodka Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.:
Bank Zachodni WBK S.A./O. Dąbrowa Górnicza nr 83 1090 2008 0000 0001 2135 4718
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nieobecność na szkoleniu nie powoduje roszczeń zwrotu wpłaconej sumy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ulicy Partyzantów 4

 • Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem
  z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
 • Organizatorem szkolenia i kursu jest firma Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie (42-300), przy ul. Partyzantów 4 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
  Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000463414.
 • Opłata za udział w szkoleniu lub kursie powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora o numerze  83 1090 2008 0000 0001 2135 4718 najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 • Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie
  w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa
  z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  (tj. Dz. U. 2012.12.25)
 • Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu i kursie została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.
 • Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora, tj. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 4 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia bądź kursu. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu i nie wniósł opłaty za szkolenie lub kurs wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.