Specjalista ds. kadr i płac

SPECJALISTA DS. KADR i PŁAC

CELE KSZTAŁCENIA i SPOSOBY ICH OSIĄGANIA
Celem kształcenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy 
z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują 
i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW I SŁUCHACZY
Kurs skierowany jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.
Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM NAUCZANIA W POSZCZEGÓLNYCH MODUŁACH:
Prawo pracy
1. Zagadnienia ogólne

 • źródła prawa pracy
 • podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
 • zasady prawa pracy
 • stosunek pracy
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

2. Wewnętrzne źródła prawa pracy

 • Układy zbiorowe pracy
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń

3. Nawiązanie stosunku pracy

 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę:
 • rodzaje umów o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych

 • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

5. Zmiana warunków umowy o pracę

 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa

7. Czas pracy

 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

8. Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • podstawowe obowiązki pracodawcy
 • podstawowe obowiązki pracownika
 • zakaz konkurencji
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • nagrody i wyróżnienia
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

9. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • ochrona pracy kobiet ciężarnych
 • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy wychowawcze

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • prawa i obowiązki pracownika
 • obowiązki pracodawcy
 • profilaktyczna opieka zdrowotna
 • szkolenia BHP
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy

12. Rozwiązywanie stosunku pracy

 • na mocy porozumienie stron
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który była zawarta
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

13. Świadectwo pracy

 • szczegółowa treść świadectwa pracy
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania

14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 • postępowanie pojednawcze
 • sąd pracy
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • przedawnienie roszczeń

Prawo cywilne
1. Umowy cywilnoprawne

 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o świadczenie usług
 • Umowa agencyjna

2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • Zasady naliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilno prawnych
 • Podstawa wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych umów cywilno prawnych.

Płace
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • Systemy wynagradzania
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • karty pracy
 • karty wynagrodzeń
 • karty przychodów pracownika
 • listy płac
 • Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za czas urlopu
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
 • wynagrodzenie za czas przestoju
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 • ·Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Wynagrodzenie za pracę w nocy
 • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe

 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
 • Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych

3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe

 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
 • Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Świadczenie urlopowe
 • Inne świadczenia pozapłacowe

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych

 • Rozliczenia z ZUS-em
 • obowiązki płatnika składek
 • ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na fundusze poza ubezpieczeniowe – FP i FGŚP
 • wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy

a) wynagrodzenie za czas choroby
b) zasiłki finansowane z funduszy ZUS
c) podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
d) nabycie prawa do zasiłków
e) ustalanie okresu zasiłkowego
f) ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
g) dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
h) zasiłek chorobowy
i) zasiłek macierzyński
j) świadczenie rehabilitacyjne
k) zasiłek opiekuńczy
l) zasiłek wyrównawczy
m) zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
n) zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty

 • zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia
 • Rozliczenia z urzędem skarbowym
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy

5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
 • Sposób naliczania składek na PFRON
 • Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON

6. Program Płatnik

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

·
CENA KURSU:
Cena wynosi 2088,00 zł z VAT.
W cenie kursu:

 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych,
 • poczęstunek kawa, herbata, ciastka,
 • egzamin.

Czas trwania kursu wynosi 116 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. 
Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo – seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • podręczniki,
 • naukę własną słuchacza.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych 
i zdanie egzaminu pisemnego.

Uczestnik, który uzyska na egzaminie z każdego bloku programowego co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne 
w Obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (242310) wydane przez Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcami są specjaliści w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego 
i rachunkowości
MIEJSCE ZAJĘĆ:
Myszków, ul. Partyzantów 4.
W przypadku skompletowania grupy co najmniej 6 osób zajęcia mogą odbyć się również w innym miejscu – do uzgodnienia.

 

PROSZĘ O UWAŻNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM !!!


DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię i Nazwisko

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

Adres  poczty elektronicznej (e-mail)

 

Nazwa i wybrany termin kursu

 

DANE DO FAKTURY

Nazwa Przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko)

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 

adres

 

NIP

 

Tel. kontaktowy

 

Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
Upoważniam Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie informuję, iż kwota za kurs zostanie wpłacona
w pierwszym dniu kursu lub przelana na konto Europejskiego Ośrodka Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.:
Bank Zachodni WBK S.A./O. Dąbrowa Górnicza nr 83 1090 2008 0000 0001 2135 4718
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Nieobecność na szkoleniu nie powoduje roszczeń zwrotu wpłaconej sumy.

 

 

 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ulicy Partyzantów 4

 1. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem
  z Organizatorem umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
 2. Organizatorem szkolenia i kursu jest firma Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o. o. z siedzibą w Myszkowie (42-300), przy ul. Partyzantów 4 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
  Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000463414.
 3. Opłata za udział w szkoleniu lub kursie powinna zostać zaksięgowana na koncie Organizatora o numerze  83 1090 2008 0000 0001 2135 4718 najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 4. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług szkoleniowych bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie
  w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że rozpoczęto świadczenie usług przez upływem ww. terminu. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawa
  z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  (tj. Dz. U. 2012.12.25)
 5. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu i kursie została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu zmiany jej przez Organizatora.
 6. Ewentualne zastrzeżenia co do realizowanej usługi szkoleniowej należy zgłaszać na adres Organizatora, tj. 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 4 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia bądź kursu. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu a uczestnik nie zaakceptował nowego terminu i nie wniósł opłaty za szkolenie lub kurs wówczas umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. W sytuacji gdy Organizator zmienił lub odwołał termin szkolenia bądź kursu po wniesieniu opłaty przez uczestnika, zaś uczestnik nie zaakceptował nowego terminu całość wniesionej kwoty zostanie zwrócona.
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.