Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 27 lipca 2004.
I. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny
Instruktaż ogólny powinny odbyć nowo zatrudnieni pracownicy oraz studenci odbywający praktykę studencką
II. Szkolenia okresowe
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:
1.     Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na tym stanowisku (w tym okresie osoba będąca dyrektorem lub kierownikiem nie może przeprowadzać instruktażu stanowiskowego). Szkolenie okresowe dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, technologów i organizatorów produkcji, przeprowadza się w formie kursu, nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2.     Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, technologów i organizatorów produkcji oraz pracowników administracyjno- biurowych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (pracownicy fizyczni, pracownicy produkcji itd.) przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata.
3.     Dla pracowników administracyjno - biurowych.
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, technologów i organizatorów produkcji oraz pracowników administracyjno- biurowych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych odbywa się nie rzadziej niż co 6 lat.
4.     Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby.
Pierwsze szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się w formie kursu nie rzadziej niż raz na 5 lat.
5.     Dla innych nie wymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pierwsze szkolenie okresowe dla takich pracowników należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 5 lat.
6.     Dla pracowników inżynieryjno – technicznych.
Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych, przeprowadza się w formie kursu, nie rzadziej niż raz na 5 lat.
III. Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Celem szkolenia jest nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo praktyczne podejście do właściwego reagowania, w tym udzielania pierwszej, niezbędnej pomocy poszkodowanym.
IV. Szkolenia w zakresie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP.
Szkolenie ma na celu kształtowanie umiejętności z zakresu stosowania zasad GHP i GMP oraz wdrażania i aktualizowania systemu HACCP.
Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz wiedzę niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a dzięki zajęciom warsztatowym poznasz praktyczne rozwiązania dotyczące opracowywania procedur, instrukcji, formularzy, analizowania zagrożeń, monitorowania oraz weryfikowania i aktualizowania systemu.
Szkolenie szczególnie polecamy dla pracowników działów obsługi gastronomicznej, osób odpowiadających za politykę bezpieczeństwa żywności, osób wyznaczonych do samodzielnego wdrażania systemu HACCP, pracowników i kierowników działów jakości oraz menadżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę nt. systemu HACCP.
Jako organizator szkoleń zapewniamy:
1. Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
2. Wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia w zakresie:
a) prawa pracy;
b) tematyki bhp i ppoż;
c) udzielania pierwszej pomocy
3. Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia.
4.Właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci:
- programów szkolenia,
- dzienników zajęć,
- protokołów przebiegu egzaminów,
- rejestru wydawanych zaświadczeń.
Na wykładach będą wykorzystywane:
- filmy instruktażowe,
- plansze,
- tablice,
- folie,
- prezentacje multimedialne,
- fantom do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJ!!!
Jeżeli kogoś zatrudniasz to zgodnie z przepisami jesteś zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy /art.237 Kodeksu Pracy/.

BIURO PROJEKTÓW SIGMA
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.