Obsługa BHP

Obsługa firm w zakresie BHP

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie BHP. Podczas pierwszego kontaktu nasi specjaliści przeprowadzą wnikliwą analizę potrzeb klienta w celu określenia faktycznego stanu BHP oraz wykazania ewentualnych braków.

Przeprowadzona analiza daje nam podgląd na rzeczywiste potrzeby klienta i pozwala nam przedstawić odpowiednią ofertę dotyczącą na przykład kursu czy szkolenia okresowego BHP. Bez wnikliwej analizy stanu BHP pod kątem spełnienia wymogów prawnych oraz przeglądu zakładu pracy nie jest możliwe profesjonalne doradztwo.

Analiza wykonywana jest bezpłatnie dla klientów decydujących się na korzystanie
z naszych usług BHP. W przeciwnym wypadku koszt analizy ustalany jest indywidualnie, ponieważ zależy on od wielu czynników.

Koszty usług i szkoleń ustalane są indywidualnie.

SZKOLENIA

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 27 lipca 2004.

  • Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny.
  • Szkolenia okresowe.
  • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Szkolenia w zakresie zasad GMP, GHP oraz systemu HACCP.

Jako organizator szkoleń zapewniamy:

• programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

• wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia w zakresie:

a) prawa pracy;

b) tematyki bhp i ppoż;

c) udzielania pierwszej pomocy

• wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

• właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci:

d) programów szkolenia,

e) dzienników zajęć,

f) protokołów przebiegu egzaminów,

g) rejestru wydawanych zaświadczeń.

Na wykładach będą wykorzystywane:

• filmy instruktażowe,

• plansze,

• tablice,

• folie,

• prezentacje multimedialne,

• fantom do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.

USŁUGI

Proponujemy Państwu pełen zakres usług outsourcingowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniższe usługi realizujemy zarówno w zakresie pełnego nadzoru firmy jak
i w postaci pojedynczych zleceń.

• Ocena zagrożeń zawodowych (ryzyko zawodowe);

• Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn

i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe;

• Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych

i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

• Tworzenie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

• Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

Oraz

• współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;

• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

• doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

• sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

• udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

• udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

• udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

• zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,;

• przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

• udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

• doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej

i indywidualnej;

• inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

Jedną z form działalności biura jest kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji zadań służby bhp w oparciu o stałe umowy. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy. Nawiązanie stałej współpracy gwarantuje obniżenie kosztów, dzięki dostosowaniu usług
do indywidualnych potrzeb Klienta. Współpracuję na warunkach dogodnych dla Klienta.

Współpraca z Nami zapewni Państwu obniżenie kosztów, wzrost bezpieczeństwa,
a przez to wzrost wydajności pracy pracowników

PAMIĘTAJ!!!

Jeżeli kogoś zatrudniasz to zgodnie z przepisami jesteś zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy /art.237 Kodeksu Pracy/.

Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.